نصاب پرده حمید احمدی
نصاب پرده سعید احمدی
نصاب پرده سجاد کماسی
نصاب پرده امیر علی پور
نصاب پرده داریوش