نصاب پرده سجاد کماسی
نصاب پرده امیر علی پور
نصاب پرده داریوش