پرده کرکره پرشین
نمادگی زبرا سعید
نمایندگی زبرا رنسانس
نمایندگی زبرا پارسه