نصاب پرده حمید احمدی
نصاب پرده سعید احمدی
خیاط پرده سامیار
خیاط پرده آریا
لوازم پرده آیلار
نمایندگی قاب پرده آنتیک
نمایندگی زبرا ریون
پرده سرا ئالا
نمایندگی زبرا کتن